VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

OBECNÉ USTANOVENÍ

 • Provozovatelem služby beReady4 je:

Firma pro radost s.r.o.
Marie Podvalové 930/7
19600 Čakovice
IČO: 07315996

 • FIRMA PRO RADOST si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a to i bez předchozího upozornění.
 • FIRMA PRO RADOST je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování beReady4 či jeho části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv služeb nebo jejich částí.
 • FIRMA PRO RADOST si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s obsahem či tématem, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není FIRMA PRO RADOST Uživatele povinna informovat.
 • FIRMA PRO RADOST si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání beReady4.cz Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky a to bez nároku na vrácení peněz nebo jejich poměrné části.
 • Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel:
  • minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého Účtu
  • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami používání, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno FIRMY PRO RADOST či jiných osob;
  • v důsledku nestandardního používání beReady4 nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy beReady4 anebo jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození beReady4, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů beReady4, apod.);
  • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky
  • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu beReady4; nebo
  • založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.
 • Za podstatné porušení těchto Podmínek používání se také považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem:
  • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
  • informace se sexuálním podtextem;
  • informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
  • informace včetně osobních údajů o třetích osobách bez jejich vědomí;
  • informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst FIRMY PRO RADOST nebo jiných osob; nebo
  • informace zjevně nepravdivé.
 • FIRMA PRO RADOST je oprávněna kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací a je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z beReady4, a to i bez souhlasu Uživatele.
 • Uživatel nemá k Profilu ani k obsahu diskusí žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany FIRMA PRO RADOST dle Podmínek, veškeré informace o Uživateli včetně Profilu budou vymazány s výjimkou informací nutných uchovávat ze zákona (např. účetnictví). Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním na straně beReady4. FIRMA PRO RADOST je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany FIRMA PRO RADOST z důvodu porušení Podmínek. FIRMA PRO RADOST je dále oprávněna ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích v anonymizované podobě. Ustanovení Zásad ochrany soukromí tím nejsou dotčena.
 • Zrušením účtu, uplatněním práva být zapomenut nebo zrušením účtu na základě porušení podmínek zaniká též přístup k veškerému obsahu a službám. Tento krok nezakládá právo na vrácení peněz nebo jejich části.
 • Uživatel není oprávněn:
  • zpracovávat automatizovaně data v beReady4 ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze beReady4 nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu beReady4,
  • pokoušet se přistupovat do beReady4, k nimž mu nebyl udělen přístup,
  • přetěžovat beReady4 automatizovaným používáním;
  • načítat obsah prezentovaný v pro další strojové či automatizované zpracování;
  • jinak používat beReady4 v rozporu s jeho účelem.

Obchodní sdělení

 • FIRMA PRO RADOST je oprávněna využít kontaktní údaje Uživatelů za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze služeb FIRMA PRO RADOST v případě, že Uživatel pro toto využití udělil souhlas ve smyslu GDPR.
 • Každý Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktních údajů FIRMA PRO RADOST, jak je uvedeno v úvodu těchto Podmínek používání.
 • Komunikace, která je integrální součástí produktů není považována za marketingovou komunikaci.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje nezbytné pro provoz našich služeb a nutných pro další oprávněné (vyžadované) účely jako je vedení účetnictví, a to pouze v nezbytném rozsahu. Patří mezi ně zejména email, jméno, příjmení, adresa, IČO nebo IP adresa.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů apod.).

Konkrétní rozsah osobních údajů je zřejmý z příslušného formuláře či registrace.

Vaše údaje máte pod kontrolou

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která plně respektujeme:

Transparentnost

Každé zadávání osobních údajů je vždy transparentní a v souladu s těmito podmínkami a právními normami.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou nepřesně či chybně zpracovávány, máte právo na to, aby byly opraveny. Učiňte tak přednostně ve svém profilu.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Uplatněním práva být zapomenut zaniká též přístup k veškerému obsahu a službám. Tento krok je nevratný, je vaším svobodným rozhodnutím a nezakládá tak právo na vrácení peněz nebo jejich části.

Právo na omezení zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v minimálním možném rozsahu. Omezení zpracování tedy techniky znamená uplatnění práva „být zapomenut“ podle předchozího odstavce.

Právo na přenositelnost

V případě, že chcete, abychom předali vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu nebo údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, třetí osobě, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, FIRMA PRO RADOST nebude moci vaší žádosti vyhovět. Pokud chcete toto právo uplatnit, učiňte tak prosím písemně s ověřeným podpisem. Důvodem je ochrana vašich údajů před zneužitím.

Právo na ochranu soukromí

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Komunikace

Vezměte na vědomí, že jme povinni ve smyslu čl. 12 odst. 6 zák. 101/2000 Sb. (GDPR) přiměřeným způsobem ověřit identitu/totožnost žadatele. V souvislosti s touto povinností svá práva prosíme uplatněte:

 1. Pokud je to možné – sami prostřednictvím vašeho profilu,
 2. písemně s ověřeným podpisem zasláním na adresu společnosti Firma pro radost s.r.o.,
 3. prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: csqc5hc

Vaše žádost musí obsahovat:

 1. údaje podle kterých vás identifikujeme (a které odpovídají vašemu ověření),
 2. heslo kterým zašifrujeme dokument, popřípadě musí být výslovně uvedeno, že nás opravňujete zaslat vaše osobní údaje v nezabezpečené formě.
 3. Email adresu, na kterou si přejete zaslat odpověď, je-li jiná než ve vaší registraci.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme oprávněni (podle čl.15 odst. 3 zák. 101/2000 Sb. GDPR) za realizaci daného práva účtovat poplatek 500 Kč, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás předem informovali.

Nevyhovíme-li žádosti uživatele služby podle předchozí věty, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Vemte prosím v úvahu, že beReady4 může obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdyby návštěvník navštívil jinou webovou stránku. Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na dané webové stránce přihlášeni.

POPIS SLUŽBY

 • Službou se rozumí online obsah (kurzy, lekce, články, analýzy, konference, semináře…), jejichž konzumace může být úplatná i bezúplatná. Služba je poskytována formou „IaaS“ (Information as a Service) prostřednictvím elektronického systému beReady4.cz, kde je obsah zveřejňován.
 • Službou se dále rozumí konzultace, poradenství, audit, popřípadě další činnosti poskytované na dálku (on-line), na domluveném místě nebo kombinací obojího.
 • Službou se též rozumí kurzy, semináře a tréningy konané na předem sjednaném místě osobně.
 • Firma pro radost s.r.o. zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu a pouze pro jeho vlastní potřebu. Rozsah a podmínky přístupu jsou vždy součástí popisu Služby. Stažení obsahu Služby (s výjimkou obsahu k tomu určenému) není Uživateli umožněno.

  REGISTRACE UŽIVATELE

  • Uživatelé jsou povinni se před používáním placených služeb beReady4.cz zaregistrovat. Uživatel je povinen vyplnit pravdivé a bezchybné údaje o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace a bezchybné fungování beReady4.cz.
  • K registraci dojde též při zaplacení vybrané služby.
  • Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání beReady4.cz.
  • Uživatel není oprávněn nikomu sdělovat nebo sdílet své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. Porušení této podmínky může vést ke zrušení nebo zablokování účtu bez náhrady a vymáhání vzniklé škody.
  • V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
  • Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně jen v případě takových Služeb, u kterých je v okamžiku registrace / objednávky v beReady4.cz uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v beReady4.cz.
  • Platbu za úplatné Služby lze provést pouze bezhotovostně, a to:
   • platební kartou online prostřednictvím Stripe.
  • Cena Služeb je beReady4.cz uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

  REKLAMACE

  • Reklamace přijímáme primárně na e-mailové adrese info@beready4.cz.
  • Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné ukázky. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že mu ukázky fungují bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Firma pro radost s.r.o. je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ (on-line varianty služeb)

  • Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Firma pro radost zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Firmy pro radost s.r.o. či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
  • Nejde-li o případy dle předchozího článku, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Firmu pro radost s.r.o. (aniž by musel uvádět důvod), elektronicky přičemž je nezbytné uvést identifikační údaje nezbytné k identifikaci Uživatele a služby od které odstupuje.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Firma pro radost s.r.o. vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne pouze bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.
  • Pokud některá z našich služeb je označena / obsahuje garanci vrácení peněz pak:
   • Pokud se garanci rozhodnete uplatnit vrátíme vám peníze bez jakýchkoliv podmínek.
   • Pokud se garance odvíjí od počtu dnů, pak jako počáteční den se počítá den kdy byla provedena platba.
   • Pokud se garance odvíjí od počtu lekcí, pak konečný dem pro uplatnění garance je zpřístupnění poslední garantované lekce včetně.

  STORNO PODMÍNKY služeb s fyzickou účastí

  • Rozhodným dnem pro stornování je den a hodina uzavření registrací. Tento termín je většinou 24 hodin před konáním akce, ale může být i více. Rozhodující je termín nastavený u konkrétní akce.
  • Pokud bylo storno provedeno po uzavření registrací je stornopoplatek ve výši 100% již zaplacené částky.
  • Pokud bylo storno provedeno do 7 dnů před uzavřením registrací vracíme 100% zaplacené částky – 10% na pokrytí nákladů spojených s provedením transakce. Vrátíme vám tedy 90% částky. Možnou variantou je čerpání 100% částky za jinou službu ve stejné hodnotě nebo s doplatkem.
  • Pokud bylo storno provedeno v termínu mezi termínem uzavření registrací a 7 dnů před uzavřením registrací vracíme 30% zaplacené částky. Možnou variantou je čerpání 100% částky za jinou službu ve stejné hodnotě nebo s doplatkem.

  OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  • Veškerý obsah Elektronického systému beReady4.cz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Firma pro radost s.r.o., popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživatel nenabývá žádná práva k jakékoliv části obsahu, ani nevzniká žádné oprávnění k užití včetně zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, k marketingovým účelům nebo k šíření na internetu a sociálních sítích. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
  • Uživateli nesmí používat beReady4 nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal beReady4 nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Firmy pro radost s.r.o.
  • Některý obsah může být použit v soulady s licencemi Creative Commons. Takový obsah  je takto vždy označen.
  ×